Ομιλία σε σεμινάριο παιδιάτρων

Από τη σημερινή ομιλία μου σε συναδέλφους παιδιάτρους, Divani Hotel, Καλαμπάκα. Θέμα της ομιλίας η Πρωτοπαθής Δυσκινησία Κροσσών